Антисоциалното поведение — теория и терапия

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/17/6023.250.jpg

Настоящият сборник е част от проекта „Изграждане на партньорства за редуциране на противообществени прояви, извършвани от деца и юноши“, финансиран от Европейския съюз.

Съдържанието на изданието е отговорност единствено на Центъра за психосоциална подкрепа и при никакви обстоятелства не може да бъде възприемано като позиция на Европейския съюз.

    Това издание стана възможно с финансовата подкрепа на Програма ФАР „Развитие на гражданското общество“ и район „Искър“ на Столична община, както и с помощта на сериозния професионален ангажимент от страна на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към район „Искър“, за което им благодарим.

Въпросът, пред който се изправят специалистите, работещи с деца и юноши, нарушаващи правилата и законите, най-често е „Защо го правят?“. Какво кара едно малко момче или момиче, един юноша, да пристъпят границите на позволеното, а много често и да преминат към извършване на престъпление?

Тези, които работят с такива случаи, знаят, че отговорът е сложен, защото включва анализ на развитието на детето, родителския капацитет, семейната и социалната ситуация, влиянието и интервенциите на различни институции, работещи с децата и техните родители.

Подобно поведение се повлиява трудно, често опитите на специалистите да помогнат се оказват неуспешни, а преживяванията им варират от пълно безсилие и безнадеждност, до всемогъщество и желание за тотален контрол.

Родителите на тези деца също са в трудна ситуация. Те са объркани, чувстват се виновни, провалени в осъществяване на родителските функции. Това е причина в много от случаите да наблюдаваме агресивно поведение от тяхна страна — към децата или към специалистите и институциите, които сигнализират за проблема.

Центърът за психосоциална подкрепа от няколко години работи в сътрудничество с Местната комисия за борба с противообществените прояви към район „Искър“ на Столична община. Осъществяват се психологично консултиране на деца, юноши и родители, обучителни семинарни програми за специалисти и родители, групова работа за деца и юноши в риск. Успешно са реализирани няколко съвместни проекта.

Тази практическа работа, както и ангажиментът към издателска серия „Практики“, ни даде възможност да предложим настоящия сборник. В него са включени две статии на Мелани Клайн — „Криминални тенденции в нормалното развитие на децата“ и „За престъпността“, три статии на Доналд Уиникът — „Някои психологически аспекти на детската престъпност“, „Антисоциалната тенденция“ и „Случай XVI, Питър на 13 години“, две глави от книгата на Патрик Деларош „Трябва ли да се отстъпва пред юношата“ — „Едно насилие може да крие в себе си друго“ и „Нуждата от бащин авторитет през юношеството“, една статия на Алфред Шьопф — „Символизираща и несимволизираща фантазия“. Подборът на текстовете следва традидцията и целта на серия „Практики“ да представя психоаналитични текстове, касаещи важни въпроси, пред които се изправят работещите с деца, юноши и родители. Сборникът съдържа класически и съвременни текстове, осмислящи както теоретично, така и чрез споделяне на практически опит, проблема за антисоциалното поведение на децата.

Не на последно място, представянето на класически текстове — „Криминални тенденции в нормалното развитие на децата“, написан от М. Клайн през 1927 г., „За престъпността“ — 1934 г. (М. Клайн), „Някои психологически аспекти на детската престъпност“, написан от Д. Уиникът през 1946 г, и „Антисоциалната тенденция“ — 1956 г. (Д. Уиникът), цели да въведе идеята за продължителна, сериозна и задълбочена работа по проблем, който е актуален не само за нашето съвремие или за общества в преход.

Текстовете са адресирани към широк кръг читатели — специалисти, родители, обучаващи се. Надяваме се те да провокират въпроси, както и да дадат нови идеи и подходи в работата с децата и юношите.

Изказваме своята благодарност към преводачите, наши колеги, работещи в областта на психотерапията и психосоциалната работа, които със своя талант направиха достъпни за българския читател тези трудни, но важни и полезни текстове.

https://chitanka.info/book/6023-antisot … i-terapija

Author signature

-V-