Платон "Държавата"

https://assets.chitanka.info/thumb/?book-cover/26/9825.250.jpg

Платонизмът от Ради Радев.

Платон е един от най-крупните мислители в световната история. Редица проблеми на отделните клонове на научното знание заемат относително широко място в научната му дейност. Но той остава в историята главно със своите философски възгледи. Платон е преди всичко мислител-философ. И като такъв се отличава със завидна дълбочина на мисълта и изключителна неподражаемост на определенията.

Потомък на царско-жреческия род на Кодридите и на големия атински законодател Солон, Платон (427–347 г. пр.н.е.) живее в период, когато древна Гърция достига значителен напредък в икономическото и културното си развитие и Атина се налага като средище на философската мисъл. Запознал се с натурфилософията на йонийските мислители и атомистите Емпедокъл и Анаксагор, античният философ е свидетел на диалектико-реторическата просветна дейност на софистите. Възгледите на елейските философи (Ксенофан, Парменид, Зенон) и на Питагорейския съюз изиграват важна роля във формирането на неговите схващания.

От 407 г. пр.н.е. той слуша беседите на прочутия Сократ, които оказват решаващо въздействие в живота и дейността му. Пътешествията, които предприема в Мегара и Кирена, Мала Азия и Египет, разширяват неговия „умствен кръгозор“. Основаната от него в Атина през 387 г. пр.н.е. Академия се утвърждава като една от най-крупните философски школи, благотворното влияние на която се чувствува дълго време. Неговите достигнали до нас повече от 30 произведения („Апология на Сократ“, „Протагор“, „Горгий“, „Менон“, „Кротил“, „Федон“, „Пир“, „Федър“, „Държавата“, „Теетет“, „Парменид“, „Софист“, „Политик“, „Тимей“, „Критий“, „Законите“ и др.), отличаващи се с необхватно богатство на езика и изящество на стила, с неподражаема гъвкавост на фразата и образност на изложението, са неповторим шедьовър в съкровищницата на световната мисъл...

https://chitanka.info/book/9825-dyrzhavata

Author signature

-V-