СИСТЕМИТЕ ЗА ДУХОВНО-ПСИХО-ФИЗИЧЕСКА ПРАКТИКА “ТЕНСЕГРИТИ” И “ПАНЕВРИТМИЯ”

СЪЩНОСТ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО, ПСИХИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ

(експлоративно изследване)

Живка Желязкова-Койнова, кат. “Психология и педагогика”, НСА
Людмила Червенкова, кат “Кинезитерапия и рехабилитация”, НСА
Даниел Баконе - Франция

ВЪВЕДЕНИЕ

Три източни системи за интегрално духовно-психо-физическо развитие - Йога, Цигун и традиционните източни бойни изкуства, - придобиха небивала популярност по цял свят през последните десетилетия на 20 век, въпреки че те не отговарят на динамичния начин на живот и потребността от индивидуация (по Юнг), която е толкова характерна за съвременната цивилизация на Запада.

Динамичността на епохата ни предполага много по-кратко време за осъществяване на ефективни промени в състоянието и съзнанието на практикуващите. 10 години практика в “класа на начинаещите” до първи дан, докато бъдат усвоени основните техники и започне “езотеричната” или всъщност същинската част от обучението, или пък оттегляне в ашрам едва ли са съвместими с начина на живот на западния човек и с духа на времето.

Именно желанието на Запада за ускорено асимилиране на духовнитеп прозрения на източните цивилизации и превръщането им в част от забързаното, ориентирано към постижения ежедневие, най-често води до профанизацията на духовните практики, на която сме свидетели в последните десетилетия. Процесът на опорочаване на духовните практики е свързан със загубването на спецификата, на същностното в тях, и подменянето му с други несвойствени или дори абсолютно противоположни ориентации. И така, Цигун започва да се приема предимно като вид “кинезитерапевтична гимнастика” за тялото, която подобрява здравето на пациентите.

Източните бойно изкуства и дори йога се трансформират в състезателни спортове, целящи победата и чрез нея - засилването на егото, като по този начин изцяло се скъсва с източните ценности, цели и традиция. Ако в заниманията с духовно-психофизични упражнения липсват правилното разбиране и правилната практика с крайна цел развитието на духа, това не е нищо повече от гимнастика за тялото.

През 20 век са създадени и разпространени оригинални системи на западната цивилизация за интегрално и хармонично развитие на духовно-психо-физичната същност на съвременния човек. – Паневритмия и Тенсегрити.

Практика "тенсегрити" и "паневритмия"

Author signature

-V-