Всички тайни на Карлос Кастанеда

User info

Welcome, Guest! Please login or register.


You are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » #Учението на дон Хуан » Може би това е "дубль"!?


Може би това е "дубль"!?

Posts 1 to 14 of 14

1

В човека има три неща: първо, душата или духът, разумното начало, в което живее моралът; второ, тялото, груба материална обвивка, в която временно сме облечени; трето - периспритът, флуидна опаковка, служеща за връзка между душата и тялото. Смъртта е разрушението или разделението с грубата об­вивка, която душата напуска. Другата е освободена и следва душата, около която се намира постоянно като обвивка. Тази последна, мислена за флуидна, безплътна, въздухообразна, невидима за нас в нормално състояние обвивка не е съвсем нематериална, въпреки че все още не можем да я докоснем и подложим на анализ. Тази втора опаковка на душата - периспритът, съществува по време на телесния живот, тя е проводник на всички чувства, усещани от духа, чрез който духът ги предава навън и въздейства върху органите. Ако направим материално сравнение, той е електрическа жичка, която служи за усещане и предаване на мисълта.

Периспритът е неразделна част от духа, както тялото е неразделна част от човека, но сам по себе си периспритът не е дух, също както тялото не е човек. За духа периспритът е същото, което е тялото за човека, той е посредник и инструмент на неговите действия.

Периспритът запазва човешката форма. Тази форма, с някои незначителни разлики и с органичните модификации, налагащи нуждата от медиум, се намира сред всички жители на земното кълбо. Но тънката материя на перисприта не притежава нито твърдостта, нито сковаността на компактната материя на тялото. Тя е гъвкава и разтегаема. Това е така, защото въпреки че следва очертанията на тялото, формата му не е постоянна. Тя може да се променя по желание от духа, придавайки му по този начин различна външност, докато една солидна обвивка би представлявала непреодолима преграда. Освободен от подоб­ни окови, периспритът може да се разтегля или свива, приемайки какви ли не метаморфози. Това му позводява, когато желае, да приеме точната външност, която е притежавал, когато е бил жив. Под влиянието на някои медиуми могат да се появят ръце, притежаващи всички качества на съвсем живи човешки ръце, топли ръце, които можем да пипнем; ръце, подсказващи наличието на масивно тяло; ръце, които могат да те сграбчат; но и ръце, които могат внезапно да изчезнат. Разумните им действия показват, че те са видимата част от едно невидимо същество.

Интимната същност на духа ни е подсказана чрез неговите действия и тези действия могат да бъдат усетени от нашите материални сетива само чрез посредничеството на някакъв междинен материал. Духът има за директно въздействие своя перисприт, също както човекът има своето тяло. Периспритът е материален и притежава свой посредник, всемирен флуид, който използва по начина, по който ние използваме въздуха, карайки го да се свива, да се разширява, да вибрира.

Периспритът може да става видим, осезаем като масивно тяло.

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

2


Втората опаковка на душата - периспритът

е заглавието на статията и е взета от тук -

http://magicaura.com/Vtorata-opakovka-n … t3699.html

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

3

Блаватска -

Блаватская Е.П. - «Что есть человек?»
«Что есть человек?»

[Редактору «La Revue Spirite»]

Саксонские спиритуалисты несколько путают дух с периспритом (perisprit). Возможно, они не различают их, называя первый душой, а второй — духом. Теософы же полагают напротив: для них дух есть Nous, а Perisprit, или Psyche есть душа.

Теософы не признают никаких догм, предвзятых идей или принципов, которым все должно подчиняться. Они мудро и искренне ищут истину и готовы принять ее из любого источника, даже пожертвовав тем, что признавали до сих пор. Чему бы они ни учили в настоящий момент, они далеки от мысли, что разрешили все проблемы. Такое притязание было бы равносильно всезнанию, и это было бы просто смешно. В тот день, когда новый Эдип полностью разгадает загадку веков — «Что есть человек?» — в этот день и древние, и современные доктрины, близкие спиритуалистам, исчезнут, подобно древнему Сфинксу, в океане небытия.

Теософы, также как древние философы и их ученик Павел, утверждавший, что физическое тело насыщено периспритом — Psyche, поддерживающей жизнь — считают человека триадой: телом, периспритом и духом.

Буддисты, также разграничивающие эти три сущности, подразделяют perisprit еще на несколько частей. Однако, перед лицом приближающегося совершенства — Нирваны — они признают лишь единственную из них — Дух.

Греки поступали так же, подразделяя perisprit на жизнь и страстную натуру, или Thumos. Perisprit, таким образом, является сочетанием физических жизненных сил — Bios’а, желаний и страстей — Epithumia, и идеальности — Phren’а.

Perisprit состоит из эфирной субстанции, наполняющей собой всю вселенную, и следовательно, исходит из космического астрального флюида, который отнюдь не является духом, поскольку этот астральный флюид, хотя и неосязаем и неощутим, представляет собой, в сравнении с духом, объективную материю. Вследствие своей сложной природы, perisprit может довольно тесно слиться с физической сущностью, ускользая от благого влияния высшей жизни. Точно так же он может довольно тесно слиться с духом и разделить его мощь; в этом случае его проводник, физический человек, может стать Богом даже во время своей земной жизни. Если же такого слияния — духа и материи — не произойдет, человек не сможет стать бессмертным как сущность: perisprit рано или поздно распадется.

Плутарх говорит, что после смерти Прозерпина отделяет тело от души (perisprit’а), после чего последняя становится гением, или Daimon’ом, свободным и независимым. Но должно наступить второе разделение, под воздействием Блага. Деметра отделяет perisprit от духа. Первый со временем распадается на эфирные частицы; второй же восходит, ассимилируется с божественными силами и постепенно становится чистым божественным духом.

Капила, как и все Восточные философы, придавал мало значения perisprit’у. Именно это скопление грубейших частиц, человеческих эманаций, изобилующих несовершенствами, слабостями, людскими страстями и желаниями, способную, при некоторых обстоятельствах, стать объективной, буддисты называют Skandhas — группами, Теософы — душой, Аллан Кардек — perisprit’ом.

Брахманы и буддисты говорят, что человек не может достичь индивидуальности, пока не сбросит последнюю из этих сканд — остаток земного пятна. Отсюда их доктрина метемпсихоза, столь много осмеянная и столь мало понятая нашими востоковедами. Наука учит, что материальные молекулы, составляющие физическое тело человека, в процессе эволюции преобразуются природой в низшие физические формы. Что ж, буддисты утверждают то же самое и в отношении частиц астрального тела: они говорят, что полу-материальные группы perisprit’а употребляются для эволюции низших астральных форм и соединяются с ними в соответствии с их степенью утонченности. Следовательно, до тех пор, пока развоплощенный человек сохраняет хотя бы одну частицу этих сканд, некоторые элементы его perisprit’а неизбежно будут входить в астральные тела растений или животных. Итак, если астральный человек настолько заматериализован, что Деметра не может найти ни единой частицы духа — личность постепенно распадается и идет в эволюционную переработку. Это то, что индусы символически изображают как тысячелетия, проведенные в нечистых телах животных. Теософы полностью с этим согласны.

Теософы считают, что все великие личности, гении, поэты и истинные художники спиритически вдохновляемы и не являются — по крайней мере, в своей общей массе — просто медиумами, пассивными орудиями в руках их водителей. Напротив, они являются всецело просветленными душами, в высокой степени обладающими духовным элементом и поэтому способные сотрудничать с чистыми духами, во имя одухотворения и совершенствования человечества.

Что касается феноменов perisprit’а и медиумизма, то мы полагаем, что чисто пассивный медиум не может отличить хороших духов от дурных, ибо, для этого, он должен стать сознательным посредником. Мы также знаем, что, хотя воплощенный человек, даже высочайший адепт, не может состязаться в мо­гуществе с чистыми духами, которые, освободившись от своих сканд, становятся субъективными для физических чувств, он все же может не уступать и даже превзойти обычных медиумов в области феноменов.

Может ли ребенок, то есть не полностью развившийся человек, переходя в другой мир, существовать там в условиях, предназначенных для совершенных представителей его вида, дольше, нежели растение или животное?

У ребенка еще, так сказать, нет духа; он — лишь душа, и его воспитание затрагивает только астральную природу и имеет дело лишь с внешними предметами.

Человеческий цикл не завершен, пока человек не прошел через земную жизнь. Ни одну ступень испытания или опыта нельзя проскочить; прежде чем стать чистым духом, необходимо быть человеком.

Мертвый ребенок — ошибка природы: он должен родиться вновь; тот же самый perisprit должен завершить прерванное испытание путем другого рождения. То же самое относится и к врожденным идиотам. Это единственные случаи человеческого перевоплощения.

Если бы ребенок, являясь лишь дуадой, был бы бессмертным, то почему бы таковыми не быть и животным? Выживает только триада.

После смерти perisprit становится внешним телом, внутри него формируется более тонкое тело, и оба они, в большей или меньшей степени, осеняются Духом.

Элементарии, однако, не всегда распадаются после физической смерти; может случиться так, что неимоверным усилием они смогут удержать что-то от третьего принципа и, таким образом, медленно и болезненно, восходить от сферы к сфере, сбрасывая на каждой ступени отягощающие одеяния и облачаясь во все более сияющие покровы; в конце концов, они достигают совершенства и, избавившись от всех материальных частиц, становятся едиными — Богами.

Мы уже говорили, что человек, у которого не осталось ни малейшей искры божественного духа, способной спасти его после смерти, подобен животным.

Такие прискорбные случаи все же встречаются — и не только среди порочных людей, но и среди упрямых слепцов и отъявленных отрицателей. В самом деле, только воля человека, его высшая сила, отчасти управляет его судьбой, и если кто-то упорно верит в уничтожение после смерти — он его и получит. И условия физической жизни, и вид смерти очень часто зависят от воли.

Некоторые люди, лишь силою решимости, избегают объятий смерти, в то время как другие поддаются малейшим болезням. То, что человек может сделать со своим телом — он сможет сделать и с астральным телом, то есть с развоплощённым pe­risprit’ом.

http://ru.teopedia.org/lib/Блаватская_Е.П._-_«Что_есть_человек?»

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

4

(Не) само нея - Блавтска - отказах да чета  :crazyfun:

Обаче ми беше интересно за Сънуваното тяло на Хенаро и ми е много любопитно (на акъла  :D ), как преживяванията да си ги обясня.. Обаче Сънуваното тяло не може да яде и да пикае. Все още.

Свързано е и с Пасианса на Медичите, и къде там се оплескаха нещата в 35:1; 34:1:1 и т.н.

И дали не е свързано всичко и да е подобно на Шеста Врата по "класацията" (класификацията) на оня Странник, там по-горе с книжлетата. Или по моите.  :D  :crazyfun:

Сякаш "изливането"/"преливането" от едно място на друго и материализирането на двойника (дето не пикае) - са съвсем две различни неща... Айдепак стари неща :D

Едното е Скокът, а другото е "дубль" - Шеста врата...

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

5

Още термини за същите (може би!?) неща -

Eĸтoплaзмa

Eĸтoплaзмa, oт гpъцĸи: „oфopмeнo нaвън"; финoмaтepиaлнa cyбcтaнция, ĸoятo мeдиyмът cъздaвa пo вpeмe нa ceaнcитe oт aтмocфepaтa или oт eмaнaциитe нa пpиcъcтвaщитe. Oт eĸтoплaзмaтa чpeз мaтepиaлизaция ce oфopмят чoвeшĸи oбpaзи, ĸoитo имaт външнocт нa дyxoвe или нa yмpeли. Teзи oбpaзyвaния, ĸoитo ce движaт и гoвopят, мoгaт дa бъдaт видeни, дoĸocнaти и фoтoгpaфиpaни oт пpиcъcтвaщитe.

http://rechnik.newage.bg/ектоплазма.html

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

6

И все пак, под черта, доста от просветленковците са омешали на места нещата.

Сънуваното тяло на Хенаро, което е видимо на друго място и не може да пикае - и Тибетската Тулпа. Като последното, според мен е мисъл-форма.

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

7

http://www.psichology.vuzllib.su/book_o128_page_12.html

Шестые магические врата сновидения.

Преодоление 5-го энергетического рубежа является одновременно приближением к 6-му.

Шестые врата снов – это дубль! Тот самый дубль по которому сходят с ума, которым беспредельно восхищаются, от которого фанатеют поклонники Карлоса Кастанеды. Голубая мечта и предмет зависти и вожделения всех начинающих «магов свободы»!

Нашему читателю уже абсолютно понятно из каких материй, какими нитками прошит, из каких энергий соткан этот чудодейственный блок.

Дубль – уплотнённое (светом сознания неорганики) развитое тело сновидения.

Собственно, само начало формирования дубля происходит начиная уже с 3-их сновидческих врат. Но этой энергетически отрицательной составляющей предстоит ещё долгое время уплотняться и насыщаться. Тело сновидения 3-их врат – ещё не сам дубль, а матрица, энергетический каркас.

Уже с 5-ых и далее вплоть до самых 6-ых врат, выделенное (из физического) тело сновидений мага периодически можно наблюдать со стороны обычным физическим зрением – от призрачных облачных туманно-образных бледных одноплоских очертаний, отражающих формы и внешность своего хозяина, до – устойчивого всё более чётко очерченного объёмного фантома! Иногда такой энергетический фантом в 1,5-2 раза превышает размеры физического тела (в особенности, когда он ещё не обладает достаточной плотностью, развитостью).

Дубль (с анг. – дабл) означает двойной. Поэтому в случае прохода 5-ых и приближение к 6-ым вратам речь идёт уже не просто о развитом теле сновидения, а о дубле как таковом, об истинном энергетическом дубле.

6-ые врата сновидения – это образование полной (полноценной) копии физического тела, не отличимой от последнего, однако, эта копия остаётся по-прежнему составленной из чистой энергии.

Дубль магов принципиально отличается от духовного тела религиозных мистиков. Он несёт собой смертельную опасность, разрушение, угрозу, зло.

Дубль магов – очень страшное оружие. На примере Кастанеды мы можем уже наблюдать явленные качества этого энергетического образования в самом его начале. Употребление растений Силы, как известно, стали началом формирования дубля Карлоса. Сознание растений сгустило наиболее агрессивную, угрожающую, злую сторону энергетики ученика. Обратите внимание, дубль Кастанеды, лишь только начав формироваться, сразу пытался атаковать самого дона Хуана! Тому пришлось успокаивать дубль ученика и петь ему детские колыбельные песни. Напасть на своего духовного учителя! – такое абсолютно не возможно на пути божественной Любви! Вот она явленная агрессивная суть дубля в действии: «ребёнок», только появившись на свет, стремиться – убить!

К ранее сказанному следует добавить, что 6-ые врата сновидений это эпогей, наивысший расцвет и, одновременно, предел, потолок развития чёрного мага.

С обретением полноправной энергетической копии физического тела он получает ещё более широкие, изощрённые, необычные способности.

Выбравшись из неодолимо коварных ловушек 5-ых врат, с этих пор, чрезмерно уплотнённое и невероятно усиленное (растленное!) алчное Эго чёрного мага начинает, наконец, успокаиваться и сворачивать, сужать, заворачивать свои негативные, хищные вибрации в направлении их особого утончения и расширения. Но природа такого сознания, естесственно, остаётся прежней.

На период 6-ых врат чёрный маг-мастер предельно неуязвим в сочетании с максимальными хитростью, коварством, бездушием и цинизмом. Искусством маскировки он владеет в совершенстве и обмануть других для него не составляет никакого труда.

Он недосягаем для других чёрных магов более низкого уровня и тем более для обычных людей, поэтому ему и вправду до других уже нет никакого дела! Чёрный маг становится более снисходительным к другим людям, потому что обычный человек для него – букашка, которую легко в любой момент раздавить.

Обладание дублем несёт собой одновременно человеку (впрочем, это уже не человек…) ту самую демоническую безжалостность – идеальную позицию сознания, к которой стремяться все толтеки. Это – полная холодность, бесстрастность, безразличие.

Задумайтесь ещё раз! Дубль – максимальное развитие Эго чёрного мага, но уже более неуязвимое и утончённое. Предельная насыщеность отрицательной, злой, хищной энергии разрушения! Конечно, такое страшное оружие маг не будет использовать по мелочам.

К этому времени единичный, индивидуальный дубль мага становится полным воплощением своего безличного, холодного демонического Духа – Орла! С этих пор не лично сам чёрный мастер нечто предпринимает, а сам Дух, Дъявол реализуется через своего чистого проводника! На этом этапе маг, ставший уже сам чёрным Учителем, Мастером, достигает магического совершенства. Он становится – безупречным (в отношении выражения Воли этого Духа).

Маг 6-ых врат – без всякого преувеличения и художественного допуска – это персонофикация Дъявола на Земле…

С 1-го под-уровня данных врат Мастер всё активней, всё полнее в мыслях, делах, чувствах, в общей стратегии поведения и отдельных поступках отражает свой Дух.

Исполнить веление Духа – что-либо разрушить, растлить, убрать, обмануть, запугать, убить при помощи дубля для мага всё равно, что смахнуть пылинку с поверхности стола. Команда, веление «сверху» и — дубль мгновенно реагирует! И ни малейшей жалости, сомнений, угрызений совести. И никаких понятий о добре, морали, нравственности, любви. Абсолютная демоническая холодность и отчуждённость внутри. У магов такого уровня уже нет духовного сердца. Это очень страшно…

Таковы уровни магической реализации «обоих донов» — Хуана и Хенаро…

Маскировки сути продвинутых магов-толтеков, фактический обман читателей, разбросан по всему тексту Кастанеды. Противоречия в книгах на каждом шагу. Старый нагваль утверждает, что человек знания не может убить другого человека и сам готовит настоящее убийство своему ученику. Готовит тщательно, долго, коварно, преднамеренно… А если что, — посмотрите как удобно! – вали всё на Духа! Это не дон Хуан хотел убить, а Дух. А какие к безжалостному и «абстрактному» могут быть претензии!? Кстате, большинство серийных маньяков-убийц именно так и поясняли свои ощущения. Они заявляли, что убивали и насиловали не сами, а некая Злая, безконтрольная, посторонняя, чужеродная, внешняя Сила входила в их тела и вершила свои злодения…

«Добрый» и «любящий» дон Хуан – носитель и проводник подобного Духа, конечно же, Духа более демонически совершенного и могущественного…

Толтеки работают на планетарного Дъявола.

С образованием дубля маг получает ещё большие, невероятные способности.

Дубль – а это одновременно и есть сам маг! – способен проходить сквозь стены, ходить по потолку, молниеносно перемещаться в любую точку физической вселенной, пребывать одновременно в нескольких местах – как говорил дон Хуан, клей времени более не связывает мага; путешествовать в прошлое и наиболее вероятностное будущее…

Отдельно заслуживает внимания такая удивительная способность мага этого уровня, как депортация — 6-ые врата – это уровень мастера-нидзя.

Дубль становится главным сосредоточением, вместилищем энергии мага, основным весом по отношении к общей, суммарной энергии физического тела. На чашах весов весы дубля начинают перевешивают весы материального тела.- Это и есть самое главное, необходимое условие для реальной депортации. Общие количество, насыщенность и плотность света неорганического сознания в дубле столь высоки, что он без труда перетягивает за собой более плотную оболочку.- Сначала физиология переводится в чистую энергию.

Одновременно, достижение 6-ых врат даёт магу полноценное толтековское видение локальных текучих энергий. (С чистой духовно-религиозной т. зрения такое видение ущербно и ограничено).

Уровень дубля позволяет магу летать в физическом теле…

Все перечисленные возможности дубля очень сильно впечатляют, так как это реализация духовных законов сознания в конкретных энергетических фактах. Но маги, как правильно замечено, не духовны. А точнее, их духовность ужасающа и безобразна.

И хотя очень хочется эти «сказки о силе», идеал дубля сделать своим личным, собственным духовным идеалом и ориентиром, не будем забывать, кем даются такие способности; дубль – это Дъявол.

Дъявол — как духовный идеал!?

Перечислили же мы все эти удивительные способности дубля лишь затем, чтобы совершенно авторитетно заявить любителю магии Кастанеды – духовное тело религиозных мистиков, божественное тело!, всеми этими чудесными атрибутами обладает в самой полной мере и более того, и сверх того – ещё более волшебными и чудесными! (К сожалению, это не тема книги).

Нет! Этот мифический индеец–толтек дон Хуан никак не может быть духовным идеалом!

Кстате, обратимся на время к его очередным хитрости и обману.

Старый нагваль утверждает, что дубль новых видящих – это сфера света. По словам лживого индейца, именно чёрные маги прошлого стремились к такой энергетической копии, чтобы устрашать людей, подчинять и властвовать над ними. «Новым» она не нужна. Не нужна, но сформирована и ею пользуются. И Хенаро и Хуан демоническими дублями обладают. А из этого следует, что «новые» маги и на 6-ых вратах сновидения всё ещё идут по следу страшных древних толтеков, какими являются сами. Чёрный путь повторяется…

В дубле, как известно, труднее всего подделать глаза. Копия настолько густо уплотняется энергией, что по своей плотности не уступает физическому телу. Из чистой энергии формируется и «одежда» и «обувь» дубля.Всё! при таком количестве энергии легко и натурально копируется: лицо, волосы, руки, ноги, всё тело целиком, а вот глаза «подделать» не возможно!

В одном из эпизодов встречи Карлоса с дублем Хенаро два бешеных, жутких, диких, жёлтых прожектора с точками в середине наиболее сильно напугали парня. Это глаза хищника! Любопытный штрих у Кастанеды: «Глаза странного Хенаро зловеще светились подобно глазам зверя, рыщущего во тьме».(стр. 488, кн.7) Дело в том, что именно через глаза дубль наиболее интенсивно, фокусированно излучает агрессивную, демоническую, отрицательную энергию. И каким ласковым, добрым и нежным не притворялся бы чёрный маг, этой злой данности в глазах дубля не скроешь…

Во всех остальных описанных случаях, когда учителя Кастанеды заявляли, что они находятся в своих дублях и при этом такие зловещие жёлтые глаза отсутствовали, они, конечно же шутили, чтобы посмеяться, поиздеваться над страхами молодого человека.

Принцип формирования энергетической копии физического тела очень простой и даже известен каждому человеку! Так в сновидении своим воображением мы «надеваем» на себя одежду, представляем себя в той или иной внешности, однако делаем это бессознательно. В случае дубля к воображению добавляется намерение…

Ещё одна интересная деталь о дубле: в одном эпизоде Карлос хочет дотронуться до дубля Хенаро рукой и … не может это сделать! «Я чувствовал, как тело сотрясается под неведомой тяжестью» (стр. 53, кн.4) Почему? И снова знакомое объяснение. Дубль составлен не просто из чистой энергии, а из энергии отрицательной, взрывчатой, клокочаще-кипучей, взрывоопасной. Фактически это антиматерия, плотнейшая концентрация энергии уничтожения по отношению к материи физической. И более рассеянное поле подобных излучений вокруг дубля блокирует к нему прямой доступ. Именно поэтому дубль неуязвим для любого вида оружия – пуля, нож, стрела, граната. (Возможно, кроме ядерного). Напомним читателю, неуязвимость и неуничтожимость Фредди Крюгера из фильма ужасов.

Однако, если бы Кастанеде неким немыслимым образом всё-таки удалось бы коснуться дубля Хенаро, то любопытный мгновенно стал бы трупом! Сравните воздействие магического дубля – энергия Дъявола! — с явленным своим ученикам духовным телом Христа. И. Христос после огненной трансмутации создаёт себе преображённое физическое тело (энергетическую копию!) и даёт возможность своему ученику Фоме прикоснуться, пощупать раны на своём теле. И тот благоговейно прикасается к духовному телу Иисуса рукой без разрушительных для себя последствий. Не менее впечатляет духовно-энергетическое преображение в другом описании встречи с духовным телом Учителя на пути Любви в «Автобиографии йога» парамахамсы Йогананды. Оно относится к недавнему прошлому, к 20-му веку. После своей биологической смерти учитель Шри Юктешвар приходит к своему ученику в физическом теле, в его энергетической копии, и переполненный счастьем, радостью, любовью Йогананда бросается со слезами на глазах обнимать своего Гуру и обнимает его энергетическое тело без всякого для себя вреда…

Вот она – ещё раз! — разница между явленными энергиями: дубль – это смерть, страх и ужас!; духовное тело (концентрация положительной энергии) – счастье, любовь, радость, блаженный экстаз, жизнь!

А сколько живёт, существует дубль? О времени жизни дубля в главе «Миры К. Кастанеды». А пока:

1-й под-уровень 6-ых врат сновидения имеет название «Объёмный трёх-мерный человек!».

Маг приближается к 6-ым магическим вратам, когда появляется такой трёх-мерный пространственный, голографический фантом, полностью копирующий своего хозяина. Но ему не достаёт ещё плотности. И, если издалека его вполне можно принять за «настоящего» человека, то вблизи он невероятно пугает, учитывая что, вообще, сгусток отрицательной энергии сам по себе вызывает ужас…

С близкого расстояния дубль 1-го под-уровня имеет вид слегка плавующей, дрожащей, студенистой фактуры.

До 1-го под-уровня 6-ых врат и никак ни дальше дошёл известный русский йог-аскет Порфирий Иванов. На большее ему не хватило жизни. Порфирий, несомненно, шёл по демонической карте развития при активном участии неорганического сознания Земли. Однако, специфика его пути состояла в том, что он не проходил 5-ые врата толтеков «Оборотничество», а на этот период реализовал слияние своего сознания с природными стихийными земными духами, в особенности с духами воздуха и воды. В отличии от оборотничества его 5-ые врата, естесственно, имеют более смягчённую форму, но не менее демоничны.

Маг экстра-класса, чёрный Мастер уже не преодолевает 6-ые врата, он их просто проходит – если хватает времени. Он – «плывёт в потоке». И нашего абстрактного Героя магический поток выносит на следующий под-уровень.

2-й под-уровень врат носит имя «Совершенная копия (физического тела)».

Что необходимо для того, чтобы пройти (проплыть) 6-ые врата? – Просто наличие времени…

Усилий почти никаких не нужно. Всё, что необходимо, так это почаще и подольше использовать, пользоваться своим дублем. Для мага такого класса, это как раз и не представляет никаких затруднии. Это всёравно, что пишущему использовать свою авторучку для письма.

Итог 6-ых врат и всей длительной магической деятельности очевиден – маг по-настоящему становится двойным человеком! Энергии у такого дъяволо-человека – колоссальное количество! И она по качеству та же самая…

И вот с этого периода с индивидуальным носителем демонического сознания начинают происходить весьма и весьма любопытные (с т. зрения чёрной магии) вещи и изменения … Магический поток постепенно выносит его к 7-ым вратам сновидения…

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

8

Когато погледнах сега, май никъде по праговете, вратите и след тях не се говори за "невидим".  o.O

Май доста по диагонал чета пак. :D

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

9

Силвия М wrote:

(Не)

Свързано е и с Пасианса на Медичите, и къде там се оплескаха нещата в 35:1; 34:1:1 и т.н.

...

Пропуснах 36:0.

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

10

Не потърсих на български език цитата -

ДНК тоналя

Ты наверняка знаешь, что ДНК, или дезоксирибонуклеиновая кислота, хранит в себе генетическую информацию о строении живых организмов. Чтобы в клетке синтезировался какой-то белок, информация о нем сначала переписывается с ДНК на РНК, и уже с нее в процессе трансляции рибосомы строят белок. Соответственно, первичная информация о строении белков находится именно в ДНК. Каждому белку в ДНК соответствует цепочка так называемых триплетов, или кодонов. При этом каждый триплет кодирует одну из аминокислот. Для нас важен именно механизм кодировки. Каждый триплет состоит из трех нуклеотидов, при этом всего в ДНК используется четыре нуклеотида: аденин, гуанин, цитозин и тимин. Четыре нуклеотида в разных комбинациях потенциально дают шестьдесят четыре варианта триплетов. Эта схема тебе понятна?

— Да, — кивнул Максим. — Специально почитал про ДНК. Если мы будем брать по три нуклеотида из четырех и менять их местами, то можем получить шестьдесят четыре варианта таких перестановок. Соответственно, каждый полученный триплет может что-то кодировать.

— Именно, — согласилась Рада. — Хакеров в первую очередь заинтересовала цифра «шестьдесят четыре». Здесь видны прямые аналогии и с И-Цзин с ее шестьюдесятью четырьмя гексаграммами, и с шахматной доской с ее клетками. Возникло предположение, что эта цифра — «шестьдесят четыре» — не случайна, что она отражает какие-то глубинные механизмы мироздания. И если в обычной ДНК мы имеем четыре нуклеотида, то в той же таблице гексаграмм И-Цзин тоже есть такие нуклеотиды — парные комбинации черт ИНЬ и ЯН. Там тоже четыре варианта: обе черты ЯН, обе черты ИНЬ. Верхняя ЯН, нижняя ИНЬ, и наоборот, верхняя ИНЬ, нижняя ЯН. Комбинация трех из этих четырех «нуклеотидов» дает нам ту или иную гексаграмму. Аналогия с реальной ДНК просто удивительная. И если ДНК кодирует строение живых организмов, то и тональ тоже может кодироваться по сходному принципу. Улавливаешь суть?

— Как раз не очень, — признался Максим. — В обычной ДНК все понятно, там триплеты кодируют какие-то аминокислоты. Те, в свою очередь, составляют белок. А что кодируется в тонале?

— Шары восприятия, — ответила Рада. — Порядок смены ситуаций. Ситуации выстраиваются в цепочки, подобно белкам, где каждая аминокислота — это шар восприятия. Вспомни алгоритм: «Шел, поскользнулся, упал. Потерял сознание. Очнулся — гипс». Это юмор, но он достаточно точно отражает общий принцип построения цепочек. Одни события тянут за собой другие, при этом они сплетаются не абы как, а соответствуют цепочкам ДНК тоналя. То есть существуют некие шаблоны, алгоритмы, определяющие течение событий. Хакеры разобрались в этом механизме, соответственно, получили возможность в известной мере управлять течением событий. Хакер просто знает, как может развиваться та или иная ситуация, соответственно, может управлять ею, направляя ее течение в нужное ему русло. Он знает, как связаны шары восприятия, и действует подобно стрелочнику, переводящему стрелку. Соответственно, вроде бы незначительное усилие направляет ситуацию по нужному ему пути — так перевод стрелки направляет поезд на другую колею. При этом важно то, что каждый шар восприятия связан с несколькими соседними, обычно с четырьмя. При этом один шар — это предыдущая ситуация, тот шар, из которого мы пришли в тот, в котором находимся. Еще три шара являются вариантами развития ситуации. Обычно варианты развития именно тройственны. Например, человек может быть здоров, болен, мертв. Голоден, сыт, объелся. И так далее.

На Хакерите на сънуването

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

11

https://geektimes.ru/company/dronk/blog/277306/

Другое подтверждение существования вторичного кода

Основной генетический код, содержащийся в ДНК был частично расшифрован еще в 60-х годах прошлого века. С того момента научное сообщество было абсолютно уверено в том, что в ДНК записана лишь информация о белках, которые вырабатываются клетками организма как ответ на внешние события и раздражители. Несмотря на то, что со временем эта концепция была несколько расширена, основные принципы «одноязычного» кодирования в ДНК оставались неизменными.

Вместе с тем, исследования в этом направлении продолжались. В 2013 году группой ученых из Вашингтонского университета (University of Washington, UW) было впервые заявлено о существовании скрытого вторичного кода, самым непосредственным образом определяющего порядок считывания последовательности основных генетических инструкций, содержащихся в ДНК. Результаты исследований, подтвердивших истинность гипотезы были опубликованы на страницах Science.

Ученые пришли к выводу, что информация в генетическом коде записана на двух различных языках. Первый описывает и регламентирует структуру и количество вырабатываемых клетками белков, второй определяет последовательность выполнения инструкций, управляющих считыванием генов. Конструкции второго языка, как отмечали тогда ученые в своей публикации записаны поверх конструкций первого, что и явилось главной причиной того, что находясь «на самом видном месте» он столь длительное время был скрыт от внимания научного сообщества.

... Исследуя генетические последовательности, ученые тогда пришли к выводу, что некоторые виды кодонов (до 15% от их общего количества), названные дуонами, могут иметь два значения, одно из которых связано с описанием структуры белков, другое — с принципами управления генами. Более того, эти два значения очень тесно связаны друг с другом, поскольку инструкции генного контроля в некоторых случаях позволяют стабилизировать определенные участки сложнейших белков в момент их производства. И именно дуоны составляют основу конструкций второго языка, с помощью которого в ДНК записан второй слой информации.

«Более 40 лет мы считали, что все изменения в генетическом коде молекул ДНК воздействуют лишь на функции производства белков в клетках» — рассказывает доктор Джон Стаматояннопулос (Dr. John Stamatoyannopoulos), профессор медицины и геномики в Вашингтонском университете, — «Теперь же мы знаем, что, читая генетическую информацию, мы пропускали почти ее половину, что, в свою очередь, искажало общую картину наших знаний. Вооружившись новыми знаниями о наличии дополнительной информации, скоро мы сможем полностью читать все, что записано в ДНК, в самом мощном на сегодняшний день устройстве хранения информации, созданном самой природой». ..

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

12

http://snauka.com/zasneha-dnk-replikats … polagashe/

Заснеха ДНК репликацията – не е това, което се предполагаше

Автор: Свежа НаукаДата: 21.06.2017Раздел: БиологияНяма коментари
Видео в реално време показва процес, който значително се различава от репликацията на ДНК описана в учебниците по биология.

Репликация на ДНК се нарича процесът на копиране на молекулите на ДНК (при някои вируси на РНК) при участието на специфични ензими и белтъци. В сравнение с транскрипцията, репликацията изисква много по-голяма точност. Е, поне така пише в учебниците.
Още едно доказателство за това колко напреднала е науката – първото по рода проучване, заснема видео на единични молекули ДНК, в процес на репликация. Кадрите в реално време показват, че в този фундаментален за живота процес участва неочаквана доза случайност, което поражда въпроса – как в действително ДНК се копира без мутации? Проучването като цяло поставя под въпрос знанията ни за процеса на репликация.

„Това е истинска промяна в парадигмата и подкопава голяма част от онова, което е в учебниците“, казва Стивън Ковалцуковски от Калифорнийския университет, Дейвис. „Това е друг начин на мислене за репликацията, който повдига нови интересни въпроси.“

Двойната спирала на ДНК се състои от две преплетени нишки генетичен материал, всяка от тях изградена от повторения на четири различни бази – гуанин, тимин, цитозин и аденин (G, T, C и А). Репликацията възниква, когато ензимът, наречен хеликаза, развива и разделя двойната спирала в две единични нишки. Вторият ензим, наречен примаза, поставя индекс на всяка от тези отделни нишки, а третият ензим, наречен ДНК полимераза, се прикрепя към индекса и добавя допълнителни бази, за да образува изцяло нова двойна спирала.

Двойната спирала се формира от две отделни нишки, с в противоположни посоки. Новият генетичен материал, който се прикрепя към всяка от нишките в процеса на репликация, съответства на вече липсващата нишка. Така, с помощта на различни протеини се добавят липсващите съответни бази, за да се получат две отделни идентични спирали ДНК.
Учените от дълго време смятат, че полимеразата при двете нишки – водеща и следваща, се координира по някакъв начин, така че едната да не изпревари другата и това да предизвика нежелани мутации. Но тези нови кадри разкриват, че в процеса на репликация липсва всякаква координация – някак си, всяка от нишките действа самостоятелно и все пак това води до перфектен резултат, при това всеки път.

В експеримента, екипът използва единични молекули ДНК от бактерии Е. coli. За да заснемат всичко това, те прилагат пигмент, който се прикрепя единствено към завършената двойна спирала, но не и към единичните нишки, така успяват да видят образуването на новите спирали.

Въпреки, че по-съдържание ДНК на човек се различава от тази на бактериите, и двете споделят един и същ механизъм на репликация, така че, на базово ниво, процесът разкрива какво се случва и в нашите тела.
Учените откриват, че средната скорост на репликация е сравнително постоянна, но понякога има изненадващи забавяния, спирания и забързвания на процеса при отделните нишки. Понякога следващата нишка просто спира да синтезира, но водещата продължава да расте. Друг път, едната забързва темпото с до 10 пъти от средното, и всичко това без видима причина.

„Показахме, че няма координация между отделните нишки, те действат напълно автономно,“ споделя вълнението си Ковалцуковски.

На база видяното, изследователите установяват, че поради липсата на координация между двете нишки, би трябвало да съществува механизъм, който спира процеса на разделяне на двете нишки, така че полимеразата при отделните нишки да може да се изравни.

Но от тук възникват много въпроси, като първият от тях е, как отделните нишки функционират независимо за да създадат нещо съвместно? След което трябва да отговорим на въпроса, как разгъващата се двойна спирала знае кога да спре и кога да забърза за да се избегнат мутациите? Учените тепърва ще отговарят на тези и други интересни въпроси. А до тогава, може би е добре да си припомним, че в природата нещата не винаги са така елементарни и подредени както ни се иска. И все пак, докато сме отворени за нови идеи, всичко е наред.

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

13

http://sk.uploads.im/RYpTJ.jpg

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

14

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

Quick post

Write and submit your messageYou are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » #Учението на дон Хуан » Може би това е "дубль"!?