Екзистенциално и функционално ниво

Алексей Ксендзюк "Виждането на нагуала"

Идеи на екзистенциално ниво

1. Светът е енергийно поле. Плътни и изолирани обекти не съществуват.

2. Възприятието е процес на енергообмен между възприемащия и външното по отношение на него поле.

3. Осъзнаването е процес, свойствен на енергийното тяло, а не на биологическия организъм с развита нервна система.

4. Произволното внимание не само управлява възприятието, но и формира потоците на енергията и каналите за енергообмен.

5. Човешките (т. е. тоналните, изведени от описанието на света) оценки са неприложими към Реалността.

6. Времето и пространството са условни категории, организиращи възприятието. В Реалността те не съществуват.

7. Целта и смисълът на съществуването на човека е усъвършенстването и разширяването на неговото осъзнаване (осъзнато възприятие).

8. Всяко действие може да бъде истински успешно само в условията на хармоничен резонанс между вътрешните и външните потоци (еманации) на енергията.

Идеи на функционално ниво

1. Егото и неговите продукти (страх от смъртта, чувство за собствена важност, жалост към себе си) са илюзии на тонала.

2. Образът на самия себе си е съвкупност от привички и може да се видоизменя по всякакви начини. Всяка представа за себе си е разновидност на вътрешния диалог. Спирането на вътрешния диалог води до дезактуализация на личностните характеристики.

3. "Да вярваш, не вярвайки." Никоя гледна точка не е окончателно истинна.

4. Индулгирането (снизхождението към себе си) е постоянно психологическо и основно състояние на човека. Продължаването на емоционалните реакции (психичната ревер-берация) практически напълно определя всекидневното поведение на хората.

5. Самотата е състояние, сътворено от тонала като реакция на правилата за описание на света, където съществуват изолирани обекти и "мъртво" външно пространство. В Реалността самота не съществува.

6. Човешкото поведение и реагиране може да служи за използване или натрупване на енергия.

Author signature

-V-