Речник на често използвани термини и съкращения

Вниманието (ATTENTION) – чрез него поддържаме образа на света; има три нива на достигане: първо, второ и трето внимание.

Воинът (WARRIOR) – човек, който силата е изправила на пътя на воина; истински мислител и абстрактен маг; личност, напълно избавена от ЧСЗ; същество, намиращо се в непосредствен контакт с духа.

Седемте врати на сънуването (SEVEN GATE OF DREAMING) – съществуват седем врати на сънуването, които сънувачът трябва да открие една след друга. Тези седем врати се явяват вход в енергетичния поток на вселената и се възприемат от сънувачите като препятствия, които трябва да преодолеят. Всяка врата има две фази: първата – достигането ? и втората – преминаването.

Второто внимание (SECOND ATTENTION) – специфично състояние на осъзнаването, при което се използват еманациите, намиращи се в сияйното яйце, които като правило не са активни в обичайно състояние на осъзнаването; лявостранно състояние на осъзнаването; нагуал; тренировъчна площадка за третото внимание.

Втората врата на сънуването (SECOND GATE OF DREAMING) – достига се тогава, когато сънувачът се събуди от един сън в друг. Преминаването на втората врата става тогава, когато сънувачът се научи да изолира скаути.

Вътрешният диалог (INTERNAL DIALOGUE) – беседата/разговора на човека за този свят, която той непрекъснато води със себе си. Повечето хора поддържат непрекъснато света такъв, какъвто е, с помощта на вътрешния диалог. Именно поради тази причина света остава такъв. Воините се стремят да спрат вътрешния диалог, знаейки, че само когато го спрат, всичко ще стане възможно за тях.

Дарът на Орела (EAGLE'S GIFT) - възможност за съхраняване светимостта на осъзнаването. Всяко човешко същество може, ако пожелае да не се подчини на зова на смъртта и да не бъде погълнато; търсенето на проход към свободата и преминаването през него. Възможност да се влезе в третото внимание, съхранявайки жизнената си сила. Позволение да се създаде сурогат на осъзнаване, който Орелът приема вместо истинското осъзнаване.

Древните толтеки (ANCIENT TOLTECS) – древни магове, виждащи, хранители на тайни. Могъщи магьосници, мрачни и скрити, стремящи се към господство.

Другият свят (OTHER WORLD) – воините придобиват способност да съберат друг свят, след като събирателната им точка се премести зад определена граница. Воините могат да съберат седем различни цялостни светове. Два от тях се събират относително лесно. Петте останали се събират чрез опасни за воина трансформации.

Тези светове се събират посредством преместване на събирателната точка, а не само с придвижване. Цялостна смяна на света се извършва когато събирателната точка преодолее някакъв критичен праг и се захване/освети друга полоса на еманации. Сънувачът е способен да определи дали светът в който се намира е истински или призрачен. Ако сънуваното му тяло е цялостно, той вижда енергията всеки път, когато гледа някакъв предмет.

Духът (SPIRIT) – няма паралел сред човешките условности; сила, която поддържа вселената; невъзможно е да се види, но може да се подмами и да се склони към проявление.

Дясната страна (RIGHT SIDE AWARENESS) – състояние на нормално осъзнаване, необходимо за ежедневния живот. Наричат го: нормално осъзнаване; внимание на тонала; този свят; тази реалност; рационалност; здрав смисъл.

Еманациите на Орела (EAGLE'S EMANATIONS) - нещо неизменно, което пронизва всичко съществуващо – както познаваемото, така и непознаваемото. Това е присъствие на нещо като сума от качества или състояния, натискът на които заслепява.

Това присъствие на се поддава на описание – може само да се погледне и то малко. Виждащите виждат еманациите на Орела като светещ поток от неотразимо живи влакна, всяко от които включва в себе си безкрайността. Това е тъканта от която се състои светещата вселена; еманациите се явяват енергетична същност на всичко, същност на вселената.

Светещите нишки са изпълнени с осъзнаване, но начинът по който осъзнават е недостижим за човешкия ум. Това са енергетични полета, не поддаващи се на описание. Напомнят нишки от светлина, които отделят осъзнаване, изглеждат направени от жива светлина.

Енергийното тяло (ENERGY BODY) - това е енергийната същност или светещото тяло на човека. Енергийното тяло се явява спътник на физическото тяло, но представлява прозрачна конфигурация, тъй като е чиста енергия. Енергийното тяло има форма, но няма маса; то е способно да извършва действия извън границите на възможностите на физическото тяло.

Енергията (ENERGY) – представлява светещата същност на човека. Воинът е способен да съхранява или изменя нейното направление. За нас хората няма друг начин да получим необходимото количество енергия, освен да я преразпределим и започнем да изразходваме разумно своите ресурси, позволявайки на енергията да се събере до потенциалното ниво, което човек има при раждането си.

Знанието (KNOWLEDGE) – воините разбират под знание знанието на нагуала; знание също така свързано с изкуството за овладяване на намерението, търсене на пълната свобода или магията.

Самоиндулгирането (SELF-INDULGENCE) - това е метод, с помощта на който обикновеният човек отслабва тонала си. Себеотразяването, самовлюбеността, самосъжалението, самообвинението – воините отказват да са слаби по тези начини, вместо това те смирено приемат себе си – такива, каквито са.

Контролираното преместване на събирателната точка (CONTROLLED DISLODGING OF ASSEMBLAGE POINT) – едно от задължителните упражнения на воина, чиято цел е овладяване изкуството на преместване на събирателната точка (СТ). Първите крачки в управлението на СТ е по-удобно да се правят в сънуване. На по-късен етап на СТ може да се въздейства чрез неправене и сталкинг на себе си.

Лъжите (LIES) - в света на неорганичните същества няма лъжа, там съществува само намерение, а лъжата не съдържа намерение.

Лявата страна (LEFT SIDE AWARENESS) – особена страна на осъзнаването; местоположение на изострена форма на внимание. Преди пълно навлизане в лявостранно осъзнаване съществува промеждутъчен стадий, в който войните са способни на огромна концентрация, но са подложени на различни влияния на съзнанието. През това време воинът най-много се нуждае от яснота.

Магът (SORCERER) – човек, който е успял да премести събирателната си точка в ново положение; който може да управлява съюзниците и използва това за целите си.

Нагуалът (NAGUAL [nah-wa`hl]) – абстрактното, намерението, неописуемото, второто внимание, духът, лявата страна.

Нагуалът мъж-жена (NAGUAL MAN AND NAGUAL WOMAN) – двойни същества, на които е било открито правилото. Нагуалът съществува като двойка от мъж и жена, но става единна само след като им бъде разкрито правилото и те могат да го разберат в неговата цялостност. Нагуалът обладава необичайна енергия, издръжливост и стабилност. Той е пряк проводник на духа. Нагуалът може да премества не само своята събирателна точка, но и тази на другите хора.

Намерението (INTENT) – главната сила във вселената; сила, която променя нещата или ги съхранява такива, каквито са. Това е персонализирана сила на настройката, която заставя СТ да се премести. Намерението започва с команда. Никой не може да използва намерението или да го управлява по някакъв начин. В същото време воините го използват и управляват по свое желание. Това противоречие се явява същност на магията и пътя на воина.

Настройката на сънуването (SETTING UP DREAMING) – придобиване на практическа способност за точно управление на общия ход на развитие на ситуациите в сънуването.

Неправенето (NOT-DOING) – някакво непривично действие, въвличащо цялото ни същество и заставящо го да осъзнае своята светимост.

Неорганичните същества (INORGANIC BEINGS) – живи същества, представляващи безформено енергетично поле, но имащи осъзнаване и емоции, които живеят рамо до рамо с органични форми на живот. Съзнанието на неорганичните същества е непостижимо за хората, тъй като е многократно по-бавно от човешкото.

Огънят отвътре (FIRE FROM WITHIN) – естествен финал на овладяване на осъзнаването, при който светимостта на осъзнаването с един удар се разпростира зад пределите на сияйното яйце, запалвайки едновременно всички еманации на Орела вътре със сияйното яйце.

Този взрив на света отвътре има такава сила, че сияйната обвивка се разкъсва и вътрешните еманации се разпростират извън предела на достъпното ни въображение. Така воинът се слива с големите еманации; слива се с вечността в състояние на пълно осъзнаване.

Осъзнаването (AWARENESS) – интензивно светене в сияйното яйце (СЯ). Част от еманациите вътре в СЯ, които са настроени с подобни еманации извън СЯ, задействащи блясъка на осъзнаването.

Първото внимание (FIRST ATTENTION) – ежедневно състояние на осъзнаване в което се намират повечето хора; при което събирателната точка се намира в зафиксирано състояние на повърхността на сияйното яйце; дясната страна; тонала.

Първата врата на сънуването (FIRST GATE OF DREAMING) – праг, през който всеки воин трябва да престъпи. Сънувачите достигат първата врата или когато осъзнаят момента на заспиването или когато видят фантастично реален сън. Бариерата на първата врата не е нищо повече от психологическо препятствие, създадено от нашата социализация. Първата врата е свързана с потока на енергия във вселената и се явява естествено препятствие, което се преодолява при увеличено равнище на енергия.

Правилото (RULE) - това е безкрайна карта на вселената, включваща в себе си аспекти на поведението на воина. Да си въвлечен в правилото е като да живееш в мит. Първоначално воина възприема правилото като мит, а след това преминава към разбиране на правилото и го приема като карта.

Пътят на воина (WARRIORS' WAY) – път на безупречното действие. Воинът приема не приемайки и отхвърля не отхвърляйки. Воинът не счита себе си за знаещ, но се стреми винаги да бъде в пълен контрол и не показва слабостите си когато е слаб, а силата си без смъртна необходимост. На воина, поел по пътя е чуждо чувството за собствена важност. Воинът не вярва на нищо, но приема всичко за чиста монета. Пътят на воина е единствено правилният път за този, който е заложил на силата.

Светенето на съзнанието (GLOW OF AWARENESS) – когато част от еманациите вътре в сияйното яйце се сънастроят с подобни еманации извън яйцето, събирайки се в събирателната точка на повърхността на яйцето, тогава сходните еманации вътре и извън яйцето възпламеняват светене на осъзнаването и човек бива озарен от разбиране.

Сияйното яйце (LUMINOUS COCOON) - прозрачна структура, съществуваща около всяко живо същество, включително човека. Конфигурацията на сияйните яйца е различна, но всички живи същества си приличат в смисъл на това, че техните еманации са винаги заключени вътре в някакво сияйно яйце.

Силата (POWER) - нещо с което постоянно имаме работа, нещо невероятно, съществуването на което трудно може да се повярва или приеме на рационално ниво. Отначало воинът може да не обладава сила, може даже да не осъзнава съществуването ? в пълна степен, но скоро започва да чувства, че има нещо, което преди това не е забелязвал.

След това силата се показва, тя идва при воина и той не може да направи нищо, тъй като тя остава неуправляема. Тя е нищо и в същото време са ? подвластни чудеса, които можеш да видиш със собствените си очи. Накрая силата става нещо присъщо за воина, управлява действията му от вътре и в същото време се подчинява на командите му.

Силата е това, което воина търси, но в същото време се явява негов враг. Воинът, който с лекота се отдава на силата, не обръщайки се към нея с нужната трезвост и смирение, я превръща в бреме за живота си.

Скаутите (FOREIGN ENERGY SCOUTS) – чужди разузнавателни енергии, които проникват в нашите сънища от други светове; шпиони от света на неорганичните същества. Присъстват във всички сънища /осъзнати и обикновени/.

Преместването на събирателната точка (DISLODGING OF ASSEMBLAGE POINT) – събирателната точка се премества от първоначалното си положение при сблъскване с нагуала. Най-често събирателната точка произволно се премества по време на сън, при това колкото по-необичаен е съня, толкова по-силно е преместването. Освен това тя се премества при силни емоции, болест и др. Воините се стараят да контролират преместването на събирателната точка.

Изкуството на сталкингът (ART OF STALKING) - съвкупност от прийоми и методи, позволяващи да се намери най-добрия изход от всяка възможна ситуация; едно от трите изкуства на новите виждащи.

Изкуството на сталкинга – това е изкуство на контролираната глупост, приложимо за всичко в света. Сталкинг – това е използване на неочаквано поведение за практически цели; начален етап за маговете, на основата на който са построени всички останали действия; специално поведение, предназначението на което е да даде тласък.

Изкуството на сталкинга отделя особено внимание на фиксацията на събирателната точка на мястото където тя се намира. Сталкинга се основава на факта, че ако воина се държи постоянно непривично, то незадействаните еманации вътре в сияйното яйце се запалват и събирателната му точка се премества плавно, хармонично и почти незабележимо.

Изключително важни при сталкинга са проследявания на собствените схеми, модели и шаблони на поведение, както и произволното им прилагане след разбирането им. Тайната на сталкинга е НАМЕРЕНИЕ.

Съюзниците (ALLIES) - неорганични същества, характеризиращи се като сила или напрежение. Тези същества имат осъзнаване, но не живеят според нашите представи за живот; не можем да ги наречем лоши или добри.

Те са дарители на тайни, същества, населяващи земята заедно с органичните същества. Съюзниците имат осъзнаване, емоционална зависимост, печал, радост и невъобразима любов. Съюзниците през цялото време ни индикират, но ние не ги забелязваме, тъй като цялата ни енергия е захваната в първото внимание. Съюзникът е сила, която човек може да въведе в живота си, за да задълбочи знанията си и да получи сила за действия, малки или големи, правилни или неправилни.

Изкуството на сънуването (ART OF DREAMING) – контрол на естественото придвижване на събирателната точка по време на сън. Това е изкуство на общуване със сънуваното тяло; досег с нагуала; изкуство да се тренира тонала да се отдръпне настрани за секунда, а после да се върне отново. Един от пътищата на силата за воина. Изкуство да се превръщат обичайните сънища в контролирано осъзнаване с помощта на силата на второто внимание.

Упражнение във второто внимание; неправене на съня; уникално състояние на осъзнаване, възможно посредством фокусиране на второто внимание върху елементите или свойствата на обикновените сънища. Сънуването е процес на събуждане, на придобиване на контрол; съхраняване на положението, което събирателната точка е достигнала, премествайки се по време на сън.

Сънуването е пътешествие в немислимо измерение, което позволява да се възприеме всичко, достъпно за човешкото възприятие; заставя събирателната точка да се изплъзне от границите на човешкото и да достигне непостижимото. Сънуването е процес, с помощта на който сънувачът намира възнамерено адекватно положение на събирателната точка, което му позволява да запази състоянието на породената в сън енергия и други подобни състояния.

Сънуването е реално, то генерира енергия. Създавайки систематични премествания на събирателната точка, сънуването освобождава възприятие, разширява сферата на възприемаемите явления. Сънуването открива проходи към други възприемаеми светове и подготвя сънувачът за влизане в тези светове в пълно осъзнаване. Воинът практикува сънуване, не позволявайки на страха да затрудни процеса. Сънуването е начин за възприятие на второто внимание.

Сънувачат (DREAMER) – човек, занимаващ се с практика на сънуване като една от магическите практики; повече склонен към сънуване, отколкото към сталкинг. Сънувачите, които не отделят нужното внимание на сталкинг, стават мрачни и скрити и напомнят на древните магове.

Обикновеният сън (ORDINARY DREAMS) – явява се основа на сънуването, също както контролираната глупост/безумие се явява основа на сталкинга. Сънят се превръща в сънуване, само след като воинът се научи да задейства сънното си внимание.

Сънното внимание (DREAMING ATTENTION) – ключ към всяко движение в света на маговете; осъзнаване на сънуването; способност на воина да фиксира събирателната точка в произволно положение, където и да е, благодарение на сънуването.

Стената от мъгла (WALL OF FOG) - едно от възприемаемите проявления на бариерата на възприятието. Тя се поражда от преместване на събирателната точка и не представлява цялостен свят. Голямо постижение се явява спирането на въртенето на стената от мъгла и проникването през нея.

Събирателната точка (ASSEMBLAGE POINT) – място, вътре в сияйното яйце, където става събиране на възприятието. Тя представлява кръгло, ярко светещо петно с размери на топка за тенис.

Сформирането на намерението (MASTERY OF INTENT) - проектиране на мисли и действия над пределите на възможното. Манипулирането на намерението започва с команда, дадена на самия себе си; тази команда се повтаря/засилва докато не стане команда на Орела.

Тоналът (TONAL [tohna`hl]) – всичко, което знаем; всичко, което съществува в нашия свят; всичко, което виждаме с очите си. Всичко, което можем да разберем, посредством интелекта. Тоналът ни заставя да се съгласим с това, че сме такива, каквито се виждаме, че сме твърди същества.

Третото внимание (THIRD ATTENTION) – най-обширната част на вниманието; задействане на всички еманации на повърхността на сияйното яйце в един миг; начин за излизане от живота с един-единствен удар; дарът на Орела; огънят отвътре.

Третата врата на сънуването (THIRD GATE OF DREAMING) – сънуващият достига третата врата на сънуването, когато открива, че гледа друг спящ човек и този човек е самият сънувач.

Четвъртата врата на сънуването (FOURTH GATE OF DREAMING) – използва се за пътуване в специфични, конкретни места в този или други светове, също и в светове, съществуващи само в намерението на други (крайно опасно пътешествие).

Чувство за собствена важност/значимост (SELF-IMPORTANCE) - това е жалост към себе си, маскирана под нещо друго. Силата, която поражда егото в човека. Именно тази сила задържа събирателната точка във фокусирано положение. Лишаването от чувството за собствена важност е една от главните задачи на воина.

Author signature

-V-